Redner's Pharmacy - Palmyra

110 Northside Commons
Palmyra, PA 17078

p: 717-473-4054

f: 717-473-4051

rednersrx38@rednersmarkets.com

  • Monday: 9am7pm
  • Tuesday: 9am7pm
  • Wednesday: 9am7pm
  • Thursday: 9am7pm
  • Friday: 9am7pm
  • Saturday: 9am3pm
  • Sunday: Closed