Redner's Pharmacy - Shenandoah

3 Gold Star Plaza
Shenandoah, PA 17976

p: 570-462-9651

f: 570-462-3272

rednersrx22@rednersmarkets.com

  • Monday: 9am7pm
  • Tuesday: 9am7pm
  • Wednesday: 9am7pm
  • Thursday: 9am7pm
  • Friday: 9am7pm
  • Saturday: 9am3pm
  • Sunday: Closed