Redner's Pharmacy - Shenandoah

3 Gold Star Plaza
Shenandoah, PA 17976

p: 570-462-9651

f: 570-462-3272

rednersrx22@rednersmarkets.com

  • Monday: 8am6pm
  • Tuesday: 8am6pm
  • Wednesday: 8am6pm
  • Thursday: 8am6pm
  • Friday: 8am6pm
  • Saturday: 8am2pm
  • Sunday: Closed